Εξυπηρέτηση Πελατών: 6996628700 Δευ - Σαβ : 9.00 - 18.00

Author: nocmano

Εγκύκλιο με θέμα: Οδηγίες για την δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές και ιδίως την εφαρμογή του κεφαλαίου Γ’ του ν.4759/2020 (Α’ 245), όπως ισχύει εξέδωσε το ΥΠΕΝ, η οποία αναφέρει:

Η παρούσα οδηγία αποσαφηνίζει τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ’ του ν.4759/2020 «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τους ν. 4764/2020 (Α’ 256), 4819/2021 (Α’ 129), 4872/2021 (Α’ 247) και 4964/2022 (Α’150).

Α) Γενικό πλαίσιο

ΣΚΟΠΟΣ: Στο άρθρο 31 του ν. 4759/2020 προσδιορίζεται ότι ο σκοπός του κεφαλαίου Γ’ του ως άνω νόμου είναι ο περιορισμός της δόμησης σε περιοχές, για τις οποίες δεν υπάρχει πολεοδομικός σχεδιασμός πρώτου επιπέδου.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ανωτέρω νόμου διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ εφαρμόζονται στα γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών (προ του έτους 1923 και οριοθετημένων κάτω από 2000 κατοίκων) στις οποίες δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης ή όροι και περιορισμοί δόμησης από διατάγματα ή αποφάσεις1 ή από πολεοδομικό σχεδιασμό 1ου επιπέδου2.

Κατ’ επέκταση στα γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός ορίων των νομίμως υφιστάμενων οικισμών (προ του έτους 1923 και οριοθετημένων κάτω των 2000 κατοίκων) στις οποίες έχουν καθοριστεί χρήσεις γης ή όροι και περιορισμοί δόμησης από διατάγματα ή αποφάσεις ή από πολεοδομικό σχεδιασμό 1 ου επιπέδου (όπως ενδεικτικά ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ, ΖΟΕ) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ’ του ν. 4759/2020 εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται στις διατάξεις αυτού.

Ως προς τα γήπεδα της παραγράφου 2 του άρθρου 32 που βρίσκονται σε περιοχές εκτός ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός ορίων των οικισμών (προ του έτους 1923 και οριοθετημένων κάτω από 2000 κατοίκων), αλλά στις οποίες, μετά την θεσμοθέτηση του ν. 4759/2020, προωθείται καθορισμός/αναθεώρηση χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ’ του ν. 4759/2020 λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να υπολογιστούν οι επιτρεπόμενοι όροι δόμησης, οι οποίοι θα θεσμοθετηθούν μέσω των πολεοδομικών εργαλείων.

 

 

Δόμηση:

Για τα γήπεδα της παρ.1 του άρθρου 32 του ν.4759/2020 τα οποία εμπίπτουν σε περιοχές που στερούνται οποιουδήποτε σχεδιασμού, επιδιώκεται, όπως προκύπτει από την ακριβή διατύπωση της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν.4759/2020, ο περιορισμός της δόμησης, ο οποίος επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης των όρων αλλά και των προϋποθέσεων δόμησης που θέτουν τα από 24.5.1985(Δ΄270/1985) και 6.10.1978(Δ΄ 538) π.δ. Εφαρμόζονται οι καθοριζόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης που θέτει ο ν.4759/2020 στα άρθρα 33 και 40, ενώ κατά τα λοιπά οι προβλέψεις των από 6.10.1978 π.δ. και 24.5.1985 π.δ. εξακολουθούν να ισχύουν μόνον κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις νέες διατάξεις.

Όσον αφορά τα γήπεδα που βρίσκονται μεν σε περιοχές εκτός ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός ορίων των οικισμών (προ του έτους 1923 και οριοθετημένων κάτω από 2000 κατοίκων) αλλά στις οποίες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού 1ου επιπέδου ή από διατάγματα που καθορίζουν όρους και περιορισμούς δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου3, αυτά δεν επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις του ν.4759/2020 εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται στις διατάξεις αυτού.

Για τα γήπεδα της παρ.2 του άρθρου 32 του ν.4759/2020 όπου προωθείται σχεδιασμός πρώτου επιπέδου, δίνεται η δυνατότητα, η αρτιότητα και οι όροι δόμησης που ορίζονται με εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου να είναι ευνοϊκότεροι από τους ισχύοντες για τα γήπεδα της παρ. 1. Ειδικά ο συντελεστής δόμησης, η κάλυψη, το ύψος και ο όγκος μπορούν να ορίζονται ευνοϊκότεροι για τη δόμηση από τους αντίστοιχους όρους στα γήπεδα της παρ. 1 μέχρι δέκα τοις εκατό (10%). Ωστόσο διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, οι όροι αυτοί δεν επιτρέπεται να είναι ευνοϊκότεροι, δηλαδή να καθιστούν ευχερέστερη τη δόμηση, σε σχέση προς τους ισχύοντες στις περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών και εντός οργανωμένων μορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή ή να οδηγούν στην εν τοις πράγμασι δημιουργία νέων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο.

Συμπερασματικά λοιπόν, ο ν.4759/2020 δεν αποσκοπεί, ούτε και προβαίνει στην οριζόντια τροποποίηση των προϊσχυουσών διατάξεων περί της δόμησης εκτός σχεδίου των από 24.5.1985 π.δ. και 6.10.1978 π.δ. Επίσης, δεν μεταβάλλει τον τρόπο και τις διατάξεις δόμησης στα γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές για τις οποίες ισχύουν πολεοδομικές ρυθμίσεις, ούτε και στην περίπτωση που τα σχετικά εργαλεία ή π.δ (ή ΚΥΑ) παραπέμπουν γενικώς στις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης των από 24.05.1985 και από 6.10.1978 π.δ.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ56Β4653Π8-ΓΞ3

ΥΠΕΝ-ΔΑΟΚΑ-117814-3961 Οδηγίες για την δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές και ιδίως την εφαρμογή του κεφαλαίου Γ του ν.47592020 (Α’ 245) Ψ56Β4653Π8-ΓΞ3.pdf

 

ΥΠΕΝ: Εγκύκλιος οδηγιών για την εκτός σχεδίου δόμηση

Γραφεία, σχολεία και νοσοκομεία εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων του Δημοσίου «Ηλέκτρα» που «τρέχει» από χθες Δευτέρα, με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας τουλάχιστον κατά 30%.

Το Δημόσιο επενδύει 640 εκατ. ευρώ, που προέρχονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο να αναβαθμιστούν 2,5 εκατ. τετραγωνικά μέτρα κτηρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του κράτους (ιδιόκτητα ή μισθωμένα).

Προτεραιότητα, όπως επισημαίνεται στον Οδηγό του προγράμματος, θα δοθεί σε κτήρια που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση, μέσω της αναβάθμισης των οποίων, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, αλλά και μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος κατανέμεται κατά προτεραιότητα σε γραφεία (280 εκατ. Ευρώ), κτήρια εκπαίδευσης (ΑΕΙ, σχολεία 160 εκατ.) και υγείας – κοινωνικής πρόνοιας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κλπ 80 εκατ.). Οι λοιπές χρήσεις (κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ) απορροφούν 70 εκατ. και κτήρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης 50 εκατ.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων αφορά σε επεμβάσεις στο κέλυφος των κτηρίων και στα τεχνικά συστήματα αυτών, ως εξής:

α) θερμομόνωση αδιαφανών στοιχείων,

β) αντικατάσταση διαφανών στοιχείων (κουφώματα, υαλώσεις),

γ) εξωτερικά συστήματα σκίασης,

δ) συστήματα ψύξης χώρων,

ε) συστήματα θέρμανσης χώρων,

στ) συστήματα μηχανικού αερισμού,

ζ) παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ),

η) συστήματα φωτισμού χώρων,

θ) συστήματα επιτόπιας παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,

ι) συστήματα αυτοματισμού, καταγραφής και ελέγχου ενέργειας ή/και σύστημα διαχείρισης ενέργειας του κτηρίου – BEMS,

ια) βοηθητικά τεχνικά συστήματα,

ιβ) εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Ωστόσο, τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμη η εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου.

Επιπλέον, οι προς επιδότηση επεμβάσεις θα περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, αξιοποίηση ΑΠΕ, καθώς και έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και λειτουργίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΥΠΕΝ, με την πλήρη υλοποίηση του «ΗΛΕΚΤΡΑ» υπολογίζεται ότι:

Η μείωση ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά έτος θα ανέλθει στις 600 GWh.

Η μείωση της ετήσιας δαπάνης για ηλεκτρικό ρεύμα μετά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων θα ανέλθει στα 96 εκατ. ευρώ.

Η μείωση της ετήσιας εκπομπής ρύπων από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων θα είναι στους 364.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

 

Ενεργειακή αναβάθμιση

Η Ελλάδα αποκτά «Έξυπνες Γέφυρες»

Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ασφάλειας των γεφυρών της χώρας, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων κατασκευάστηκε στις δεκαετίες ’50 έως ’80. Σημαντικά προβλήματα από απουσία μέτρων συντήρησης, γήρανση, και ολοένα και μεγαλύτερο βάρος οχημάτων.
Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο διαγωνισμός για το έργο «Έξυπνες Γέφυρες» που έχει δρομολογήσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και θα αφορά την παρακολούθηση και συντήρηση των δημόσιων υποδομών.
Οι «Έξυπνες Γέφυρες» αποτελούν δράση που προβλέπεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία αποτυπώνει τις κατευθυντήριες αρχές, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των συστημάτων, τους στρατηγικούς άξονες παρέμβασης, το μοντέλο διακυβέρνησης και υλοποίησης και το σύνολο των οριζόντιων και κάθετων παρεμβάσεων που θα υλοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας με έμφαση στην υλοποίηση και τα έργα και όχι απλώς σε μια θεωρητική προσέγγιση.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσα από αυτή τη δράση δρομολογεί αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας των γεφυρών στην Ελλάδα, με αιχμή τις σιδηροδρομικές, εισάγοντας ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχου της κατάστασής τους. Με απόφαση που έχει υπογράψει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).
Το έργο αφορά στην “έξυπνη” παροχή υπηρεσιών συντήρησης των γεφυρών στην Ελλάδα. Το έργο απαιτεί την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών αισθητήρων / οπτικών ινών μέτρησης φορτίου που θα καταγράφουν τη μετατόπιση των γεφυρών σε πραγματικό χρόνο με σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους.
Αυτές οι πληροφορίες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω ειδικών αλγορίθμων που θα υπολογίζουν την αντοχή των γεφυρών. Το έργο θα συνοδεύεται από σχετικές μελέτες από εξειδικευμένους μηχανικούς που θα τεκμηριώνουν και θα παρακολουθούν επιστημονικά τα αποτελέσματα.
Διοικητική Αρχή Γεφυρών
Σύμφωνα με την απόφαση του Κώστα Καραμανλή, η υλοποίηση της επένδυσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό την εποπτεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ήδη το ΤΕΕ ολοκλήρωσε τη διαβούλευση με αρμόδιους και ενδιαφερόμενους φορείς και ενσωματώνει παρατηρήσεις και σημειώσεις, καθώς πρόκειται για ένα καινοτόμο για την Ελλάδα έργο, ώστε στις επόμενες εβδομάδες το έργο να προκηρυχθεί και να υπάρξει ανάδοχος στις αρχές του 2023.
Όπως αναφέρεται στα κείμενα του ΤΕΕ για τη διαβούλευση, αντικείμενο του έργου είναι ο πρωτοβάθμιος έλεγχος των τεχνικών και ο σχεδιασμός της ενόργανης παρακολούθησης καθώς και του συστήματος διαδικτύου των πραγμάτων (IoT), ο δευτεροβάθμιος έλεγχος των γεφυρών μέσω κατάλληλης μοντελοποίησης των τεχνικών σε επίπεδο προμελέτης, η δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου και Πλατφόρμας «Έξυπνων Γεφυρών», η προμήθεια/εγκατάσταση σε θέση και λειτουργία των Συστημάτων Ενόργανης Παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Structural Health Monitoring ή RTSHM), η διεξαγωγή μη καταστροφικών φορτίσεων στις γέφυρες και η επικαιροποίηση μελετών, η πιλοτική εφαρμογή των συστημάτων και η ενόργανη δομική παρακολούθηση των τεχνικών και παραγωγική/εγγυημένη λειτουργία των συστημάτων.
Από τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν και τη συζήτηση επί αυτών με τους αρμόδιους φορείς, το ΤΕΕ προχωρά στη διαμόρφωση των τελικών Τευχών Δημοπράτησης. Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνεται ως δράση και το project για τις «έξυπνες» γέφυρες και έχει ήδη εγκριθεί η χρηματοδότησή του. Η πρόσκληση που βγήκε προς διαβούλευση από το ΤΕΕ είχε προϋπολογισμό 156.215.200,00 ευρώ (αξία : 125.980.000,00 Euro και ΦΠΑ: 30.235.200,00 Euro).
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι σχετικά πρόσφατα ο υφυπουργός Υποδομών, Γιώργος. Καραγιάννης, προανήγγειλε και τη θεσμοθέτηση για πρώτη φορά Διοικητικής Αρχής Γεφυρών. Η Αρχή θα επιβλέπει και θα ελέγχει την ασφάλεια των γεφυρών σε όλη την επικράτεια, αρμοδιότητα που συμπίπτει με το αντικείμενο του έργου «Έξυπνες Γέφυρες», καθώς μέχρι σήμερα οι αρμοδιότητες είναι συγκεχυμένες σε πολλές περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, βασικό ζήτημα είναι οι νέες διαδικασίες για την επιθεώρηση και τη συντήρηση των γεφυρών της χώρας, με άνοιγμα μήκους άνω των 6 μέτρων.

Παλιές και χωρίς συντήρηση
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μεγαλύτερο ποσοστό των γεφυρών της χώρας κατασκευάστηκε στις δεκαετίες ’50 έως ’80. Η απουσία μέτρων συντήρησης, η γήρανση των τεχνικών μερών, τα μικρά φορτία σχεδιασμού σε συνδυασμό με την μη ελεγχόμενη διέλευση ολοένα και μεγαλύτερου βάρους οχημάτων, τα ακραία περιβαλλοντικά φαινόμενα λόγω κλιματικής αλλαγής είναι κάποιοι από τους παράγοντες που επιβάλλουν εγρήγορση. Είναι επομένως σαφές ότι απαιτείται συνολική εποπτεία και μάλιστα ηλεκτρονική, βάσει σύγχρονων διαδικασιών και μεθοδολογιών άμεσης αξιολόγησης (Smart Assessment Procedures ή «SAP»).
Σύμφωνα με το ΤΕΕ, με το έργο αυτό που τώρα σχεδιάζεται και σε λίγο ξεκινά η υλοποίηση, επιδιώκεται η παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης γεφυρών της ΟΣΕ Α.Ε και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IOT). Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση των γεφυρών, θα καταγράφονται και θα επεξεργάζονται με ειδικούς αλγόριθμους που υπολογίζουν την απόκριση των γεφυρών και θα είναι διαθέσιμες σε εξειδικευμένους μηχανικούς, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των γεφυρών και την πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων. Όλες οι υποδομές γεφυρών θα εξοπλιστούν με ειδικά συστήματα μέτρησης της δομικής απόκρισης, αισθητήρες / τεχνολογίας οπτικών ινών που θα μετρούν και θα καταγράφουν τις απαραίτητες πληροφορίες, σε πραγματικό χρόνο με σύγχρονες και αποδεκτές τεχνολογικές μεθόδους.
Οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου θα υλοποιηθούν με χρήση σύγχρονων συστημάτων ενόργανης δομικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Structural Health Monitoring, RTSHM). Η εφαρμογή εξειδικευμένων μεθοδολογιών ενόργανης δομικής παρακολούθησης, συνδυασμού δηλαδή τεκμηρίωσης – ενοργάνωσης και γρήγορης αποτίμησης, είναι σύμφωνη με πρακτικές πολλών προηγμένων χωρών και αποτελεί παγκοσμίως την πιο δόκιμη μέθοδο εκτίμησης ενδεχόμενων υποβαθμίσεων της δομικής υγείας των κατασκευών σε βάθος χρόνου. Η συνθήκη ελέγχου είναι η αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο της δομικής τρωτότητας των γεφυρών υπό τα συνήθη φορτία λειτουργίας και ο καθορισμός με σαφήνεια των μεγίστων επιτρεπόμενων όριων διελεύσεων (έλεγχος μεγίστων παραμορφώσεων). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η έγκαιρη πρόβλεψη αστοχιών (situational awareness), δίνεται η δυνατότητα άμεσων λήψεων αποφάσεων και μέτρων (informed decision making process) ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση πόρων μέσω προτεραιοποίησης συντηρήσεων και ενισχύσεων όπου πραγματικά απαιτείται.
Το Εθνικό Μητρώο Υποδομών
Ο Γιώργος Στασινός, πρόεδρος του ΤΕΕ, υπενθυμίζει ότι γενικότερα για τις υποδομές της χώρας έχει ληφθεί μέριμνα και σε ένα ακόμη έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. «Το ΤΕΕ υλοποιεί αυτή την περίοδο, μέσα από συνεργασία με εξειδικευμένους αναδόχους, το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, που αποτελεί υποσύστημα του Ενιαίους Ψηφιακού Χάρτη. Στο Μητρώο θα αποτυπωθούν προοδευτικά όλες οι υποδομές του Ελληνικού Κράτους, ανεξαρτήτως φορέα ευθύνης, με γεωχωρική αποτύπωση, τεχνικά και διοικητικά στοιχεία, ώστε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων πότε κατασκευάστηκε, πότε συντηρήθηκε, ποιος έχει την ευθύνη και να μην ψάχνουμε κατόπιν εορτής όταν υφίσταται ανάγκη», τονίζει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ. Μέσα από τις προβλέψεις διαλειτουργικότητας των συστημάτων αυτών, που είναι ενσωματωμένες πλέον στις διαδικασίες, όλα αυτά τα συστήματα θα δίνουν τη δυνατότητα στην Πολιτεία να εξάγει τις πληροφορίες που χρειάζεται για την ορθή λήψη αποφάσεων και τον κατάλληλο σχεδιασμό έργων συντήρησης, κάτι που λείπει από τη χώρα μέχρι σήμερα, σημειώνει ο Γιώργος Στασινός.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να περάσει σε πιλοτική λειτουργία μέσα σε δύο χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, που αναμένεται να γίνει στις αρχές του 2023, στο τρίτο έτος να περάσει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία ενώ προβλέπεται και περίοδος συντήρησης ακόμη 3 ετών. Ο ανάδοχος μάλιστα θα αναλάβει υποχρέωση εγγύησης και συντήρησης για 5 έτη.
170 γέφυρες από το ενεργό σιδηροδρομικό δίκτυο
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο κείμενο της διαβούλευσης περιλαμβάνεται επιλογή 170 γεφυρών σε όλη τη χώρα από το ενεργό σιδηροδρομικό δίκτυο. ‘Αλλωστε, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ένας σημαντικός αριθμός των ελληνικών γεφυρών παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο ανεπάρκειας σε φέρουσα ικανότητα οφειλόμενη, αφενός στα διαρκώς αυξανόμενα φορτία κυκλοφορίας και αφετέρου στη γήρανση των γεφυρών.
Όπως τονίζεται, δεδομένου ότι (α) τα επόμενα χρόνια πρόκειται να γίνει σταδιακή αντικατάσταση όλων των διερχομένων τρένων με νέα – πιο σύγχρονα – τα οποία έχουν προβλεφθεί για μεταφορά μεγαλύτερων φορτίων, (β) η γήρανση των τεχνικών είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να αποφευχθεί, (γ) οι περισσότερες γέφυρες είναι σχεδιασμένες με παλαιότερους κανονισμούς με ανεπαρκή πρόβλεψη για την ανθεκτικότητα τους σε βάθος χρόνου, (δ) πολλές γέφυρες βρίσκονται σε περιοχές με υψηλό σεισμικό κίνδυνο και έχουν ήδη καταπονηθεί από σεισμούς μέτριας και ισχυρής έντασης και (ε) εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής η αναμενόμενη ανώτατη στάθμη για γέφυρες άνωθεν υδατικών κωλυμάτων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, η πρακτική της ενόργανης παρακολούθησης των γεφυρών όπως περιγράφεται στο έργο που προωθείται έχει στόχο τον έλεγχο του ρυθμού φθοράς τους και την έγκαιρη και αποτελεσματική συντήρησή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία ενός δικτύου γεφυρών οι οποίες θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται σε πραγματικό χρόνο με σύγχρονες πρακτικές, θα αναβαθμίσει άμεσα τον τομέα των υποδομών ικανοποιώντας στην πράξη, τον κεντρικό – επιτελικό ρόλο του κυρίου του έργου (ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, και κατά αρμοδιότητα ΥΥΠΟΜΕ). Το δίκτυο αυτό θα αποτελεί ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο εργαλείο με το οποίο το κράτος θα μπορεί να προσδιορίζει προτεραιότητες για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των τεχνικών έργων γεφυροποιίας και την λήψη άμεσων μέτρων αμέσως μετά από έκτακτα συμβάντα (σεισμός, πλημμυρικά φαινόμενα, πρόσκρουση).
Πηγή Ναυτεμπορική[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Η Ελλάδα αποκτά «Έξυπνες Γέφυρες»

Τακτοποίησης Αυθαιρέτων

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοινώνεται ότι επανέρχεται η δυνατότητα τακτοποίησης μεγάλων αυθαιρέτων της κατηγορίας 5 για 30 χρόνια. Ταυτοχρόνως θα δίνεται η δυνατότητα οριστικής νομιμοποίησης, τόσο των νέων υπαγωγών, όσο και των περίπου 300.000 αυθαιρέτων της ίδιας κατηγορίας, που έχουν ήδη υπαχθεί σε καθεστώς τακτοποίησης. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος του έτους στη Βουλή, με οκτώ νέες προϋποθέσεις.

Σημαντική διαφοροποίηση της νέας νομοθετικής ρύθμισης του ΥΠΕΝ για τα αυθαίρετα της κατηγορίας 5 είναι ότι οι υπαγωγές θα ελέγχονται από ειδικά πιστοποιημένους ελεγκτές δόμησης.
Τη νέα νομοθετική ρύθμιση για τα αυθαίρετα της κατηγορίας 5 , που αφορά σε κτίρια χωρίς οικοδομική άδεια, η κτίρια με μεγάλες πολεοδομικές υπερβάσεις ανακοινώνει ο αρμόδιος υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, του ΥΠΕΝ Νίκος Ταγαράς, με δήλώσεις του στην «Καθημερινή» και στο δημοσιογράφο Γιώργο Λιάλιο.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του αρμόδιου υφυπουργού, οι προϋποθέσεις που θα ισχύουν για τη γενική επαναφορά της τακτοποίησης των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, η οποία καταργήθηκε το 2020 και στο μεταξύ νομοθετήθηκε και ισχύει μόνον για ειδικές περιπτώσεις (ακίνητα τραπεζών, ΕΤΑΔ, κληρονομίες, σε περιοχές φυσικών καταστροφών) είναι:
1.Η δυνατότητα νομιμοποίησης θα ισχύει για αυθαίρετα που χτίστηκαν πριν από τον Ιούλιο του 2011.
2.Κάθε αίτηση υπαγωγής θα ελέγχεται από ελεγκτή δόμησης πριν οριστικοποιηθεί.
3.Ο έλεγχος δεν θα γίνεται δειγματοληπτικά, αλλά στο 100% των περιπτώσεων
4.Το πρόστιμο για υπαγωγή θα είναι επαυξημένο,
5.Με την καταβολή του προστίμου, ο ιδιοκτήτης του κτίσματος θα εξασφαλίζει τη διατήρησή του για 30 έτη
6.Αν στο διάστημα αυτό αποφασίσει ότι επιθυμεί να διατηρηθεί το κτίριο και μετά την 30ετία, τότε θα πρέπει να αγοράσει αντίστοιχο δικαίωμα μεταφοράς συντελεστή από την «Τράπεζα Γης».
7.Τα έσοδα, σε ποσοστό -περί το 60% όσων συγκεντρωθούν να αποδίδονται σε ειδικό λογαριασμό στο Πράσινο Ταμείο και από εκεί στους δήμους αποκλειστικά για ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, για την εφαρμογή παλαιών σχεδίων πόλεως (προ του 1983).
8.Οι ελεγκτές δόμησης που θα αναλάβουν το συγκεκριμένο καθήκον θα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις προϋπηρεσίας και ειδικής εκπαίδευσης κατά τα πρότυπα των ενεργειακών επιθεωρητών.
«Κακώς σταμάτησε η νομιμοποίηση κατασκευών της «κατηγορίας 5»
Η πλήρης δήλωση του αρμόδιου υφυπουργού ΠΕΝ Νίκου Ταγαρά για τα αυθαίρετα της κατηγορίας 5 έχει ως εξής:
«Κατά τη γνώμη μου, κακώς σταμάτησε η νομιμοποίηση κατασκευών της «κατηγορίας 5» το 2020. Η απαγόρευση αυτή δημιούργησε πολλά προβλήματα στη συνέχεια, κάποια από τα οποία προσπάθησε η πολιτεία να αντιμετωπίσει δίνοντας ορισμένες εξαιρέσεις», λέει στην «Καθημερινή» ο υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς.
-«Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά το παράδειγμα δήμου στη Μακεδονία που θέλει να προχωρήσει σε ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολείων του και ανακάλυψε ότι κανένα δεν είχε οικοδομική άδεια. Οι περιπτώσεις σαν και αυτή είναι πολλές».
Σύμφωνα με τον κ. Ταγαρά, η νέα ρύθμιση την οποία επεξεργάζεται αυτή την περίοδο η ηγεσία του υπουργείου θα έχει ορισμένες βασικές διαφοροποιήσεις.
«Κάθε αίτηση υπαγωγής θα ελέγχεται από ελεγκτή δόμησης πριν οριστικοποιηθεί. Ο έλεγχος δεν θα γίνεται δειγματοληπτικά, αλλά στο 100% των περιπτώσεων. Με την καταβολή του προστίμου, που θα είναι επαυξημένο, ο ιδιοκτήτης του κτίσματος θα εξασφαλίζει τη διατήρησή του για 30 έτη. Αν στο διάστημα αυτό αποφασίσει ότι επιθυμεί να διατηρηθεί το κτίριο και μετά την 30ετία, τότε θα πρέπει να αγοράσει αντίστοιχο δικαίωμα μεταφοράς συντελεστή από την «Τράπεζα Γης». Όσον αφορά τα έσοδα, η πρότασή μας είναι ένα σημαντικό ποσοστό -περί το 60%όσων συγκεντρωθούν να αποδίδονται σε ειδικό λογαριασμό στο Πράσινο Ταμείο και από εκεί στους δήμους αποκλειστικά για ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, για την εφαρμογή παλαιών σχεδίων πόλεως (προ του 1983) που καρκινοβατούν».
Όπως αναφέρει ο κ. Ταγαράς, οι ελεγκτές δόμησης που θα αναλάβουν το συγκεκριμένο καθήκον θα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις.
«Θέλουμε έμπειρους, ώριμους μηχανικούς, δηλαδή με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο οι μηχανικοί αυτοί να περνούν προηγουμένως από μια εκπαίδευση, όπως γίνεται με τους ενεργειακούς επιθεωρητές». Η ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή πριν από το τέλος του έτους.
Σχετικά Άρθρα
• ΥΠΕΝ: δεύτερη ευκαιρία για δηλώσεις αυθαιρέτων κατηγορίας 5
• Αυθαίρετα: αναστολή κατεδαφίσεων σε αιγιαλούς & παραλίες, ενόψει τακτοποίησης
• ΥΠΕΝ στη Βουλή: «σκυτάλη» τακτοποιήσεων για αυθαίρετα κατηγορίας 5
• Αυθαίρετα: το ΥΠΕΝ για εκκρεμείς υπαγωγές, κατηγορία 5 και «Ιανό»
• ΥΠΕΝ: το 2022 με τρεις προϋποθέσεις ρύθμιση για αυθαίρετα κατηγορίας 5
• ΥΠΕΝ: νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τακτοποίηση αυθαιρέτων κατηγορίας 5

Πηγή ecopress

Τακτοποίησης Αυθαιρέτων

Πότε αρχίζει το εξοικονομώ 2022-2023;

Ο οδηγός του νέου αυτού προγράμματος αναμένεται να δημοσιευθεί τον Νοέμβριο και μετά από την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης θα ακολουθήσουν όροι προϋποθέσεων.

Ένα νέο εξοικονομώ 2022 θα σας δώσει την ευκαιρία, να ανακαινίσετε όλο το σπίτι με επιδότηση ακόμα και μέχρι 35.000 ευρώ, ενώ η πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία τον Δεκέμβριο.

Ένα νέο εξοικονομώ αυτονομώ που πολλά προνόμια έχουν συγκεκριμένοι δικαιούχοι. Στο τέλος του έτους ξεκινά το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω» για νέους από 18 έως 39 ετών, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ.

Εξοικονομώ για νέους: Πότε αρχίζει το πρόγραμμα

Το εξοικονομώ θα βοηθήσει 20.000 νέους μέχρι 39 ετών να κάνουν σαν καινούριο το σπίτι τους και να κάνουν ριζική ανακαίνιση.

Το πρόγραμμα εξοικονομώ χωρίζεται σε δύο ενότητες. Θα υπάρχει το εξοικονομώ για Νέους που περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης – ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης και smart home.

Τέλος θα υπάρχει και το ανακαινίζω για νέους που περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως ανακαίνιση χώρων μπάνιου και κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου, αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και πατωμάτων. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η ένταξη πρώτα στο σκέλος «Εξοικονομώ».

Εργασίες Εξοικονομώ 2022

Εμείς σαν ΑΚΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί  αναλαμβάνουμε την μελέτη και κατασκευή του δικού σας σπιτιού με το πρόγραμμα. Μελετάμε, ελέγχουμε και σχεδιάζουμε τις αλλαγές του σπιτιού και υλοποιούμε την κατασκευή μόλις αυτή εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επιδοτείται η ενεργειακή αναβάθμιση σε κατοικίες.
Το πρόγραμμα επιδοτεί εργασίες θερμομόνωσης, αντικατάστασης κουφωμάτων, θέρμανσης και κλιματισμού, συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για το σπίτι καθώς και συστημάτων σκίασης.

Κουφώματα

Πιο συγκεκριμένα επιδοτούνται οι εργασίες για αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα κουφώματα ενεργειακά με διπλά τζάμια. Τα κουφώματα μπορεί να είναι ξύλινα, PVC ή αλουμινίου. Επιδοτούνται και η αντικατάσταση σε ρολά και παντζούρια αλλά και η αντικατάσταση μόνο σε στα τζάμια.

Θέρμανση – Κλιματισμός

Το πρόγραμμα  θα επιδοτήσει την αντικατάσταση του παλιού συστήματος θέρμανσης με νέο σύστημα υγραερίου, φυσικού αερίου, λέβητα πετρελαίου συμπυκνώσεως, αντλία θερμότητας, ξυλολέβητα και ενεργειακό τζάκι. Οι εργασίες αναβάθμισης του συστήματός θέρμανσης φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και CE. Τέλος μπορεί να γίνει εγκατάσταση ή αντικατάσταση παλιών κλιματιστικών.

Ζεστό νερό χρήσης.

Αναλαμβάνουμε τις εργασίες εγκατάστασης ηλιακού συλλέκτη για την παραγωγή ζεστού νερού. Επίσης μπορεί να επιδοτηθεί και η εγκατάσταση συστηματος boiler για ζεστό νερό αλλά και υποβοήθηση στο σύστημα θέρμανσης του σπιτιού. Οι εγκαταστάσεις πάντα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θερμομόνωση.

Η θερμομόνωση μπορεί να γίνει εκ των υστέρων στο σπίτι. Στην Greenbuilding επιλέγουμε τα κατάλληλα υλικά για κάθε σύστημα θερμομόνωσης. Πετροβάμβακας, εξιλασμένη και διογκωμένη πολυστερίνη μαζί με τα κατάλληλα υλικά προστασίας και τελικής επιφάνειας απαρτίζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα θερμομόνωσης

Εξοικονομώ 2022-2023